1. Ta Ra Rin Thai Cuisine 1200 Oak St. 541-343-1230; 1410 Mohawk Blvd. Springfield. 541- 505-8987; 1520 Coburg Rd. 541-844-1032. TaRaRinThai.com.

2. Sabai 27 Oakway Ctr. 541-654-5424. SabaiCafe.com.

3. Krab Krua 254 Lincoln St. 541-636-6267. KrobKrua.com.